MAIVORS SOCIALA SALONG 
                       Ett annat sätt att se i socialt arbete och i livet

__________________Årsmötet ägde rum

måndagen den 13 maj 2018 kl 18 00

Plats: Fountain House, Götgatan 38

  

Dagordning


 1. Val av ordförande för mötet
 2. Val av sekreterare för mötet
 3. Val av justringsmän
 4. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 
 5. Redogörelse för årets aktiviteter – Verksamhetsberättelse (bifogad)
 6. Redovisning av fondens medel
 7. Revisionsberättelse
 8. Ansvarfrihet för styrelsen
 9. Inkomna förslag – motioner
 10. Val av styrelseordförande för ett år
 11. Val av styrelseledamöter 
 12. Val av revisor för ett år
 13. Val av valberedning
 14. Övriga ärenden
 15. Mötet avslutas


Därefter diskuterade vi, förutom höstens aktiviteter och kommande salonger;

 • förslaget om att byta namn på Maivors Salong,
 • fortsatt samarbete med Socialpolitik samt 
 • hur vi ska fira tjugonde salongen som infaller under 2019

.

Välkomna!


Förtäring av något slag kommer att finnas.

Gun-Lis Angsell.   Monica Bäckström          Eva Britt Lönnback Yilma

Ordförande             Kassör                             Sekreterare


___________________________________________________________________________________

Referat från ”Nya rum - hopp för ensamkommande gymnasieungdomar”, anteckningar från salongen av Charlotte Lundberg - se under Nyheter/referat

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat från ”Hur blir förorten en trygg plats?”  Red.Anna Fredriksson, Socialpolitik, se under Nyheter/referat

-------------------------------------------------------------------

Referat av Heléne Nellvik: se under Nyheter/referat

Salong nr 17 den 22 november i år handlade om "Det gemensamma" - om den svenska välfärdsmodellen

Irene Wennemo talade om sin bok en initierad och inspirerande skildring av det svenska välfärdssamhällets utveckling. Välfärdspolitik bygger på tillit och i boken beskrivs varför tilliten växte sig stark i de nordiska länderna. Den svarar på en rad spännande frågor bl.a. om hur det kommer sig att arbetarrörelsen i Norden blev så framgångsrik i kampen för välfärdsreformer när den inte blev det i de mer avancerade och industrialiserade länderna i resten av Europa. Hon berättar om välfärdssamhällets historiska rötter och om den krokiga vägen fram till dagens system där alltfler välfärdstjänster bjuds ut på marknaden och den tillit som byggts upp riskerar att försvagas. 

Irene Wennemo är doktor i sociologi och har arbetat sedan 1990-talet med välfärdspolitiska frågor bland annat på LO och hon har deltagit i flera statliga utredningar och varit statssekreterare hos Ylva Johansson under den senaste mandatperioden.

 Arbetsgruppen

Gun-Lis Angsell, Charlotte Lundberg, Eva Britt Lönnback Yilma, Göran Månsson, Heléne Nellvik, Claudette Skilving, Francesca Östberg 

___________________________________________________________________________________________

Genom möten i Maivors Sociala Salong vill vi hålla ett alternativt synsätt i socialt arbete vid liv. Salongerna är ett forum för öppna och förutsättningslösa samtal, i syfte att skapa och vidmakthålla intresse, engagemang och former för socialt arbetebaserat på relationer, respekt och uppriktigt intresse för dem man möter. Salongerna tar sin utgångspunkt i boken "Ett annat sätt att se i socialt arbete Och i livet…" av Christian Åkerlund och Maivor Gustafsson

______________________________________________________________________

Vid årsmötet den 14 maj 2018  antogs verksamhetsberättelsen 2017:

Verksamhetsberättelse 2017 för Maivors Sociala Salong

Styrelse

Styrelsen har under 2017 bestått av:

Gun-Lis Angsell ordförande, Eva Britt Lönnback Yilma, sekreterare, Monica Bäckström kassör, övriga ledamöter Kajsa Andersson, Gertrud Eriksson, Göran Månsson och Anette Manoti.

Årsmöte

Årsmötet hölls den 22 maj 2017 i Fountain House lokaler på Götgatan 38.

Styrelsemöten

Styrelsen har under året haft två protokollförda styrelsemöten. Vid det första diskuterades om vibehövde både en arbetsgrupp och en styresle. Detta mot bakgrund av att de flesta aktiviteterna sköts av arbetsgruppen. Konstaterade att styrelse behövs så länge stadgarna gäller. Vi beslöts att styrelsens medlemmar skulle kallas till arbetsgruppens möte.

Arbetsgruppen

Arbetsgruppen har bestått av Eva Britt Lönnback Yilma, Claudette Skilving, Francesca Östberg, Heléne Nellvik och Charlotte Lundberg. Gun-Lis Angsell har varit adjungerad. Styrelsens ledamöter har varit inbjudna att delta och framförallt Göran Månsson har deltagit. Under hösten diskuterades former för att diskutera och lämna synpunkter till den pågående översynen av Socialtjänstlagen. Årets sista Salong ägnades år frågan om översynen och resulterade i ett yttrande som skickades in i början av 2018.

Salonger

Fyra Sociala Salonger har hållits under året.

På den första salongen berättade Anette Bäckström om sitt arbete på Socialjouren, nordvästra Stockholm.– Socialjouren – socialtjänstens sista utpost

Rubriken på nästa salong var Från social oro till mobilisering av civilsamhället. Anette Manoti berättade om erfarenheter från Skärholmen och ett arbetssätt som stärker invånarnas tilltro tillmyndigheter och institutioner.

Sedan följde Våld mot barn – vilken kunskap behöver socialtjänsten. Ingrid Åkerman redovisade enstudie som gjorts vid Barnafrid, Nationellt kunskapscentrum i Linköping.

Årets sista salong ägnades år översyn av Socialtjänstlagen – Hur kan det förebyggande arbetetförstärkas i socialtjänstlagen.

Salongerna har hållits i Fountain House lokaler och samlat mellan 15 och 25 deltagare.

Inbjudan har gått ut till i första hand de som är medlemmar i Maivors Sociala Salong men också till personer som förväntats ha intresse för sociala frågor i Maivors anda.

Tidskriften Socialpolitik

Tidskriften Socialpolitik bjöd in till samarbete i fråga om översyn av Socialtjänstlagen och erbjödmedlemmar i Maivors Salong att prenumerera på tidskriften. Erbjudandet accepterades.

Medlemmar

Sällskapet hade vi årets utgång 135 medlemmar, en ökning med 24 medlemmar sedan föregåendeårsskifte. Nya medlemmar tillkommer framförallt genom intresse för salongerna.

Medlem i Sällskapet kan den bli, som vill verka för att behålla och utveckla socialt arbete baserat pårelationer, respekt och uppriktigt intresse för dem man möter. Medlemsavgiften har under året varit 100 kr. Boken ”Ett annat sätt att se” ingår i medlemsavgiften.

Ekonomi

Intäkterna har bestått av medlemsavgifter och gåvor till fonden sammanlagt 1000 kronor. Kostnader har varit hemsidan, bankavgift, gåvor samt böcker vi skänkt till föreläsare, sammanlagt 3 835 kronor.

Resultatet blev en förlust på 2 835 kronor. Tillgångar vid årets slut var bankmedel och de böcker vi har i lager.

Resultat- och balansräkning finns i ett särskilt dokument och redovisas på årsmötet.

Hemsida

På sällskapets hemsida har vi lagt ut information om salonger, minnesanteckningar från salonger och andra aktiviteter. Hemsidan har skötts av Monica och Manne. Adress www.maivorssalong.se. Under året beslöts att huvudansvaret för hemsidan skulle övergå till Helene Nellvik.

Sällskapet har också en facebooksida, ”Maivors Sociala Salong”.

För styrelsen i april 2018

Gun -Lis Angsell            Eva Britt Lönnback Yilma

Ordförande                    Sekreterare

Monica Bäckström

Kassör/fondförvaltare

Kajsa Andersson           Gertrud Eriksson

Göran Månsson             Anette Manoti

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sällskapets styrelse 2018

Gun-Lis Angsell, ordförande, Eva Britt Lönnback, sekreterare, Monica Bäckström, fondförvaltare och kassör.

Ordinarie ledamöter: Göran Månsson, Anette Manoti, Helene Nellvik, Charlotte Lundberg, Claudette Skivling.

Suppleant: Francesca Östberg        Revisor: Inga Britt Nylund

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Verksamhetsberättelse 2016 och årsmötesprotokoll 2017 - se nedan!

------------------------------------------------------------------------------------------------- Erbjudande från Socialpolitik till medlemmar i Maivors Sociala Salong:

Prenumeration på tidskriften Socialpolitik 2 nr till ett pris av 119 kr.
Beställ prenumeration och ange "Maivors Sociala Salong" på följande adress: 
http://www.socialpolitik.com/prenumeration/
----------------------------------------------------------------------------------

 I tidningen Vision nr 3 2016 intervjuas Magnus Waller om Maivors Sociala Salong. "En mötesplats som vill inspirera till alternativa synsätt i socialt arbete." (Klicka på texten!)

•  I tidningen "Socionomen" skriver Anne-Ly Loosar en artikel om Maivors motto "Hopp, snällhet och ett forskande öga". (Klicka på texten!)

_______________________________________________________________________

Totalt har vi nu genomfört 16 Salonger - i spalten till vänster finns en sammanfattning.

___________________________________________________________________

Maivors Sociala Salong är en ideell förening, registrerad 2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmöte 2017 i Maivors Sociala Salong ägde rum den 22 maj i Fountain House lokaler, Götgatan, Stockholm

Verksamhetsberättelse 2016 för Maivors Sociala

Salong

Styrelse

Styrelsen har under 2016 bestått av:

Gun-Lis Angsell ordförande, Monica Bäckström sekreterare/kassör, övriga ledamöter Kajsa Andersson, Manne Bäckström, Gertrud Eriksson, Eva-Britt Lönnback Yilma, Göran Månsson och Anette Manoti.

Årsmöte
Årsmötet hölls den 16 maj i Fountain House lokaler på Götgatan 38.

Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft två styrelsemöten.

Arbetsgruppen
Arbetsgruppen har bestått av Eva Britt Lönnback Yilma, Claudette Skilving, Francesca Östberg, Heléne Nellvik och Charlotte Lundberg. Gun-Lis Angsell har varit adjungerad.

Fyra Sociala Salonger har hållits under året. Tre i Fountain House lokaler och en hos Barnrättsbyrån.

På den första salongen presenterade generalsekreterare Eliot Wieslander psykoterapeuten Kerstin Rhodin verksamheten Läkare i världen.

Den andra salongen hölls i samband med årsmötet. Ämnet var Att vara en person eller en diagnos – om återhämtning från psykisk ohälsa. Inledare var docent AlainTopor, och socionom Karin Lindroos, handledare på Fountain House.

Till den tredje salongen hade vi bjudit in Lars Gunnar Winsa, Leif Bergström och Amir Farihadi, samtliga verksamma i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, som berättade om projektet Skarpnäckslyftet.

Årets sista salong hölls på Barnrättsbyrån. Generalsekreteraren Elin Wernqvist berättade om byråns tillkomst och verksamhet under rubriken På Barns uppdrag –om Barnrättsbyrån och barns utsatthet.

Salongerna har samlat mellan 20 och 30 deltagare.

Inbjudan har gått ut till i första hand de som är medlemmar i Maivors Sociala Salong men också till personer som förväntats ha intresse för sociala frågor i Maivors anda.

Vidare har Magnus Waller intervjuats i tidningen Vision om Maivors Salong och i tidningen Socionomen har Anne-Ly Loosar skrivit en artikel om Maivors motto Hopp, snällhet och ett forskande öga. Claudette Skilving, Anette Bäckström och Gun-Lis Angsell har medverkat i Socionomdagarna med ett seminarium Vart är socialtjänsten på väg med återblick på hur socialt arbete bedrevs under tidigare decennier.

Magnus Waller som lämnat styrelsen har avtackats och Anette Manoti välkomnats i hans ställe.

Monica och Manne Bäckström har under året flyttat från Stockholm till Skåne men kommer att vara fortsatt aktiva i Salongens verksamhet.

Medlemmar
Sällskapet hade vi årets utgång 111 medlemmar, en ökning med 6 medlemmar sedan föregående årsskifte. Nya medlemmar tillkommer framförallt genom intresse för salongerna. Medlem i Sällskapet kan den bli, som vill verka för att behålla och utveckla socialt arbete baserat på relationer, respekt och uppriktigt intresse för dem man möter.

Medlemsavgiften har under året varit 100 kr. Boken ”Ett annat sätt att se” ingår i medlemsavgiften.

Ekonomi
Intäkterna har bestått av medlemsavgifter och gåvor till fonden sammanlagt 1770 kronor. Kostnader har varit avgift för hemsidan, bankavgift, gåvor samt böcker vi skänkt till föreläsare, sammanlagt 3572,50 kronor.

Resultatet blev ett underskott på 1802,50 kronor

Tillgångar vid årets slut var bankmedel och de böcker vi har i lager.

Resultat- och balansräkning finns i ett särskilt dokument och redovisas på årsmötet.

Hemsida
På sällskapets hemsida har vi lagt ut information om salonger, minnesanteckningar från salonger och andra aktiviteter. Hemsidan har skötts av Monica och Manne.

Adress www.maivorssalong.se. Sällskapet har också en facebooksida, ”Maivors Sociala Salong”.

För styrelsen i april 2017

Gun-Lis Angsell Ordf. Kajsa Andersson, Gertrud Eriksson, Monica Bäckström (kassör),

Manne Bäckström, Eva Britt Lönnback Yilma, Göran Månsson, Anette Manoti

-----------------------------------------------------------------------

Protokoll från årsmöte med föreningen Maivors Sociala Salong

Måndagen den 22 maj 2017 i Fountain House, Götgatan 18, Stockholm
Närvarande: Gun-Lis Angsell, Eva Bergström, Monica Bäckström, Manne Bäckström,  Gertrud Eriksson, Kajsa Hagberg, Charlotte Lundberg, Eva Britt Lönnback Yilma, Anette Manoti, Göran Månsson, Helene Nellinge, Inga-Britt Nylund, Claudette Skivling, Francesca Östberg

1. Gun-Lis Angsell hälsade välkommen

2. Gun-Lis  Angsell valdes till mötesordförande

3. Monica Bäckström valdes till mötessekreterare

4. Kajsa Hagberg och Heléne Nellvik utsågs att justera protokollet

5.  Fråga om mötet var stadgeenligt utlyst (fyra veckor i förväg) besvarades med ja

6.  Verksamhetsberättelse för 2016 godkändes

7.   Kassör Monica Bäckström redogjorde för 2016 års ekonomiska utfall

8.   Revisor Inga Britt Nylund läste upp revisionsberättelsen

9.    Styrelsen beviljades ansvarsfrihet  i enlighet med revisorns förslag

10.   Ordförande rapporterade om att ett förslag hade inkommit inför årsmötet från Socialpolitik om ev samarbete och rabatt för sällskapets medlemmar. Beslöts att tacka ja till erbjudandet om rabatt på tidningen Socialpolitik. Beslutet innebär att Salongens medlemmar får tidningen för 119 kr för två nummer. Frågan om samarbete hänsköts till styrelsemötet.

11. Som styrelseordförande återvaldes Gun-Lis Angsell och som kassör Monica Bäckström, vardera för ett år.

12.   Som övriga styrelseledamöter återvaldes Göran Månsson och Eva-Britt Lönnback Yilma på två år samt  Kajsa Andersson, Monica Bäckström, Gertrud Eriksson och Anette Manoti på ett år

13.    Manne Bäckström avgick ur styrelsen och avtackades

14.     Som revisor återvaldes Inga Britt Nylund för ett år 

15.     Som valberedning valdes för ett år Kajsa Hagberg och Claudette Skivling

16.      Årsmötet avslutades

Gun-Lis Angsell                                                         Monica Bäckström

mötesordförande                                                         mötessekreterare

Justeras:


Heléne Nellvik                                                            Kajsa Hagberg


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Årsmöte 2016

Maivors Sociala Salong

Årsmötet 2016 ägde rum den 16 maj i Fontain House lokaler, Götgatan Stockholm

Verksamhetsberättelse 2015 se under "Maivors fond"

Efter årsmötet följde salongen med inbjudna gäster Karin Lindroos och Alain Topor. Ämnet för kvällen var "Att var en person eller en diagnos"- en återhätmtning från psykisk ohälsa. Se vidare under "Nyheter och referat"!

Styrelse 2016: Kajsa Andersson, Gun-Lis Angsell, Manne och Monica Bäckström, Gertrud Eriksson, Eva Britt Lönnback, Göran Månsson och Anette Manoti.

Arbetsgrupp: Charlotte Lundberg, Helene Nellvik, Eva Britt Lönnback, Claudette Skilving och Francesca Östberg. Arbetsgruppen förbereder och arrangerar sociala salonger i Maivors anda. Se under "Nytt från Salongen".

Protokoll från årsmötet 2016 (klicka på texten)

Verksamhetsberättelse 2015 för Maivors Sociala Salong - ett fristående ideellt sällskap 

Styrelse 

Styrelsen har under 2015 bestått av: 

Gun-Lis Angsell ordförande, Monica Bäckström sekreterare/kassör, övriga ledamöter Kajsa Andersson, Manne Bäckström, Gertrud Eriksson, Eva Britt Lönnback Yilma, Göran Månsson och Magnus Waller. 

Årsmöte 

Årsmötet hölls den 7 maj i Fountain House lokaler på Götgatan 38 

Styrelsemöten 

Styrelsen har under året haft fyra styrelsemöten. 

Arbetsgruppen 

Arbetsgruppen har bestått av Eva Britt Lönnback Yilma, Claudette Skilving, Francesca Östberg och Heléne Nellvik och Charlotte Lundberg. Gun-Lis Angsell har varit adjungerad. 

Nytryck av boken 

I början av året lät vi nytrycka 100 ex av boken Ett annat sätt att se i socialt arbete och livet. 

Salonger 

Tre Sociala Salonger har hållits under året. Samtliga i Fountain House lokaler. 

Den första handlade om fosterbarn – Fosterbarn i tid och rum. Johanna Sköld och Ingrid Söderlind beskrev forsterbarnsvårdens utveckling från mitten av 1800 talet till i dag. 

Den andra salongen hölls i samband med årsmötet och var en uppföljning av tidigare Salong om människor som tigger. Kulturgeograf Erik Hansson var inbjuden som inledare. Den tredje salongen, i oktober, hade rubriken Lojal, lydig och tyst, psykologieforskaren Wanja Astvik om styrning och arbetsvillkor i socialtjänsten och om socialsekreterares strategier att hantera sina arbetsvillkor när obalansen mellan resurser och krav är för stor. 

Varje salong har samlat omkring 30 deltagare. 

Inbjudan har gått ut till i första hand de som är medlemmar i Maivors Sociala Salong men också till personer som förväntats ha intresse för sociala frågor i Maivors anda. 

Medlemmar 

Sällskapet hade vi årets utgång 105 medlemmar, en ökning med 25 medlemmar sedan föregående årsskifte. Nya medlemmar kommer till framförallt genom intresset för salongerna. 

Medlem i Sällskapet kan den bli, som vill verka för att behålla och utveckla socialt arbete baserat på relationer, respekt och uppriktigt intresse för dem man möter. Medlemsavgiften har under året varit 100 kr. Boken ”Ett annat sätt att se” ingår i medlemsavgiften. 

Ekonomi 

Intäkter:gåvor/medlemsavgifter 2980 kronor Kostnader:föreläsararvode/reseersättning, hemsidan, boken, gåvor, bankostnader 6192 kronor 

Resultat: Underskott 3212 kronor 

Hemsida På sällskapets hemsida ”Maivors Sociala Salong” finns information om vad som pågår 

Adress www.maivorssalong.se. Sällskapet har även en facebooksida. 

Övrigt : Sällskapet har skänkt 500 kr till föreningen ”Hjärta till hjärta” och 1000 kr till stiftelsen Fountain House. 

För styrelsen i april 2016 

Gun-Lis Angsell, ordförande, Monica Bäckström, kassör 

Ledamöter: Kajsa Andersson,  Gertrud Eriksson, Manne Bäckström, Eva Britt Lönnback Yilma, Göran Månsson, Magnus Waller 1

info@maivorssalong.se© Manne Bäckström 2013