MAIVORS SOCIALA SALONG 
                       Ett annat sätt att se i socialt arbete och i livet

___________________________________________


Årsmöte måndagen den 14 maj

Fountain House, Götgatan 38, T-bana Slussen

Återkommer med närmare detaljer

------------------------------------------------------------------------Barn på flykt då och nu - Salong nr 16

Måndagen den 16/4 2018
Vad finns det för skillnader och likheter mellan finska krigsbarn och dagens ensamkommande flyktingbarn?

Den frågan ska vi diskutera med varandra och med Sinikka Ortmark Stymne som inleder Salongen. 

Under finska vinterkriget och fortsättningskriget skickades 70 000 barn från Finland till Sverige. Många åkte tillbaka, många stannade. Alla har sin historia. 2015 kom 35 000 ensamkommande barn och ungdomar till Sverige. Under de senaste åren något färre. Gemensamt är att de flyr från krigshärjade länder och separeras från sina familjer, sitt språk och sin kultur.

Sinikka Ortmark Stymne som är författare och föreläsare, kom själv som krigsbarn till Sverige 1944. Hon har under många år studerat vad det innebär för barn att separeras från sina föräldrar och sina rötter och har bland annat skrivit boken Du som haver barnen kär och medverkat i boken På flykt från krig – asylsökande, ensamkommande och internflyktingar i Sveriges historia.

Hur kan det förebyggande arbetet förstärkas i Socialtjänstlagen? - Salong nr 15

 
 Regeringen har beslutat om en översyn av Socialtjänstlagen (SoL). Margareta Winberg har utsetts till utredare.

I direktiven är man kritisk till att mycket av socialtjänstens kraft har lagts på den ärendestyrda myndighetsutövningen, vilket inneburit att det förebyggande arbetet har fått stå tillbaka.

Översynen ska leda till

”förslag som främjar långsiktigt strukturellt förebyggande arbete och bidrar till hållbarhet samt minskar behovet av individuella insatser”.

Hur kan detta åstadkommas? Vilka lagändringar krävs?

Detta kommer vi behandla på en eller möjligen två seminarier där vi gruppvis diskuterar olika frågeställningar. Vi kommer dokumentera vad varje grupp kommer fram till, sammanställa och överlämna till utredningen. Vi har även bjudit in Margareta Winberg att närvara vid något tillfälle.

Seminarierna sker i samarbete med tidskriften Socialpolitik.

Regeringens direktiv finns på länken http://www.regeringen.se/4967a5/contentassets/bf9cbc5e0ab4459b96e770cfae0b82a3/oversyn-av-socialtjanstlagen.pdf


___________________________________________________________________________________


Genom möten i Maivors Sociala Salong vill vi hålla ett alternativt synsätt i socialt arbete vid liv. Salongerna är ett forum för öppna och förutsättningslösa samtal, i syfte att skapa och vidmakthålla intresse, engagemang och former för socialt arbete baserat på relationer, respekt och uppriktigt intresse för dem man möter. Salongerna tar sin utgångspunkt i boken "Ett annat sätt att se i socialt arbete Och i livet…" av Christian Åkerlund och Maivor Gustafsson


Verksamhetsberättelse 2016 och årsmötesprotokoll 2017 - se nedan!

------------------------------------------------------------------------------------------------- Erbjudande från Socialpolitik till medlemmar i Maivors Sociala Salong:

Prenumeration på tidskriften Socialpolitik 2 nr till ett pris av 119 kr.
Beställ prenumeration och ange "Maivors Sociala Salong" på följande adress: 
http://www.socialpolitik.com/prenumeration/
----------------------------------------------------------------------------------

 I tidningen Vision nr 3 2016 intervjuas Magnus Waller om Maivors Sociala Salong. "En mötesplats som vill inspirera till alternativa synsätt i socialt arbete." (Klicka på texten!)

•  I tidningen "Socionomen" skriver Anne-Ly Loosar en artikel om Maivors motto "Hopp, snällhet och ett forskande öga". (Klicka på texten!)

_______________________________________________________________________

Totalt har vi nu genomfört 13 Salonger - i spalten till vänster finns en sammanfattning.

___________________________________________________________________

Maivors Sociala Salong är en ideell förening, registrerad 2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmöte 2017 i Maivors Sociala Salong ägde rum den 22 maj i Fountain House lokaler, Götgatan, Stockholm

Verksamhetsberättelse 2016 för Maivors Sociala

Salong

Styrelse

Styrelsen har under 2016 bestått av:

Gun-Lis Angsell ordförande, Monica Bäckström sekreterare/kassör, övriga ledamöter Kajsa Andersson, Manne Bäckström, Gertrud Eriksson, Eva-Britt Lönnback Yilma, Göran Månsson och Anette Manoti.

Årsmöte
Årsmötet hölls den 16 maj i Fountain House lokaler på Götgatan 38.

Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft två styrelsemöten.

Arbetsgruppen
Arbetsgruppen har bestått av Eva Britt Lönnback Yilma, Claudette Skilving, Francesca Östberg, Heléne Nellvik och Charlotte Lundberg. Gun-Lis Angsell har varit adjungerad.

Fyra Sociala Salonger har hållits under året. Tre i Fountain House lokaler och en hos Barnrättsbyrån.

På den första salongen presenterade generalsekreterare Eliot Wieslander psykoterapeuten Kerstin Rhodin verksamheten Läkare i världen.

Den andra salongen hölls i samband med årsmötet. Ämnet var Att vara en person eller en diagnos – om återhämtning från psykisk ohälsa. Inledare var docent AlainTopor, och socionom Karin Lindroos, handledare på Fountain House.

Till den tredje salongen hade vi bjudit in Lars Gunnar Winsa, Leif Bergström och Amir Farihadi, samtliga verksamma i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, som berättade om projektet Skarpnäckslyftet.

Årets sista salong hölls på Barnrättsbyrån. Generalsekreteraren Elin Wernqvist berättade om byråns tillkomst och verksamhet under rubriken På Barns uppdrag –om Barnrättsbyrån och barns utsatthet.

Salongerna har samlat mellan 20 och 30 deltagare.

Inbjudan har gått ut till i första hand de som är medlemmar i Maivors Sociala Salong men också till personer som förväntats ha intresse för sociala frågor i Maivors anda.

Vidare har Magnus Waller intervjuats i tidningen Vision om Maivors Salong och i tidningen Socionomen har Anne-Ly Loosar skrivit en artikel om Maivors motto Hopp, snällhet och ett forskande öga. Claudette Skilving, Anette Bäckström och Gun-Lis Angsell har medverkat i Socionomdagarna med ett seminarium Vart är socialtjänsten på väg med återblick på hur socialt arbete bedrevs under tidigare decennier.

Magnus Waller som lämnat styrelsen har avtackats och Anette Manoti välkomnats i hans ställe.

Monica och Manne Bäckström har under året flyttat från Stockholm till Skåne men kommer att vara fortsatt aktiva i Salongens verksamhet.

Medlemmar
Sällskapet hade vi årets utgång 111 medlemmar, en ökning med 6 medlemmar sedan föregående årsskifte. Nya medlemmar tillkommer framförallt genom intresse för salongerna. Medlem i Sällskapet kan den bli, som vill verka för att behålla och utveckla socialt arbete baserat på relationer, respekt och uppriktigt intresse för dem man möter.

Medlemsavgiften har under året varit 100 kr. Boken ”Ett annat sätt att se” ingår i medlemsavgiften.

Ekonomi
Intäkterna har bestått av medlemsavgifter och gåvor till fonden sammanlagt 1770 kronor. Kostnader har varit avgift för hemsidan, bankavgift, gåvor samt böcker vi skänkt till föreläsare, sammanlagt 3572,50 kronor.

Resultatet blev ett underskott på 1802,50 kronor

Tillgångar vid årets slut var bankmedel och de böcker vi har i lager.

Resultat- och balansräkning finns i ett särskilt dokument och redovisas på årsmötet.

Hemsida
På sällskapets hemsida har vi lagt ut information om salonger, minnesanteckningar från salonger och andra aktiviteter. Hemsidan har skötts av Monica och Manne.

Adress www.maivorssalong.se. Sällskapet har också en facebooksida, ”Maivors Sociala Salong”.

För styrelsen i april 2017

Gun-Lis Angsell Ordf. Kajsa Andersson, Gertrud Eriksson, Monica Bäckström (kassör),

Manne Bäckström, Eva Britt Lönnback Yilma, Göran Månsson, Anette Manoti

-----------------------------------------------------------------------

Protokoll från årsmöte med föreningen Maivors Sociala Salong

Måndagen den 22 maj 2017 i Fountain House, Götgatan 18, Stockholm
Närvarande: Gun-Lis Angsell, Eva Bergström, Monica Bäckström, Manne Bäckström,  Gertrud Eriksson, Kajsa Hagberg, Charlotte Lundberg, Eva Britt Lönnback Yilma, Anette Manoti, Göran Månsson, Helene Nellinge, Inga-Britt Nylund, Claudette Skivling, Francesca Östberg

1. Gun-Lis Angsell hälsade välkommen

2. Gun-Lis  Angsell valdes till mötesordförande

3. Monica Bäckström valdes till mötessekreterare

4. Kajsa Hagberg och Heléne Nellvik utsågs att justera protokollet

5.  Fråga om mötet var stadgeenligt utlyst (fyra veckor i förväg) besvarades med ja

6.  Verksamhetsberättelse för 2016 godkändes

7.   Kassör Monica Bäckström redogjorde för 2016 års ekonomiska utfall

8.   Revisor Inga Britt Nylund läste upp revisionsberättelsen

9.    Styrelsen beviljades ansvarsfrihet  i enlighet med revisorns förslag

10.   Ordförande rapporterade om att ett förslag hade inkommit inför årsmötet från Socialpolitik om ev samarbete och rabatt för sällskapets medlemmar. Beslöts att tacka ja till erbjudandet om rabatt på tidningen Socialpolitik. Beslutet innebär att Salongens medlemmar får tidningen för 119 kr för två nummer. Frågan om samarbete hänsköts till styrelsemötet.

11. Som styrelseordförande återvaldes Gun-Lis Angsell och som kassör Monica Bäckström, vardera för ett år.

12.   Som övriga styrelseledamöter återvaldes Göran Månsson och Eva-Britt Lönnback Yilma på två år samt  Kajsa Andersson, Monica Bäckström, Gertrud Eriksson och Anette Manoti på ett år

13.    Manne Bäckström avgick ur styrelsen och avtackades

14.     Som revisor återvaldes Inga Britt Nylund för ett år 

15.     Som valberedning valdes för ett år Kajsa Hagberg och Claudette Skivling

16.      Årsmötet avslutades

Gun-Lis Angsell                                                         Monica Bäckström

mötesordförande                                                         mötessekreterare

Justeras:


Heléne Nellvik                                                            Kajsa Hagberg


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Årsmöte 2016

Maivors Sociala Salong

Årsmötet 2016 ägde rum den 16 maj i Fontain House lokaler, Götgatan Stockholm

Verksamhetsberättelse 2015 se under "Maivors fond"

Efter årsmötet följde salongen med inbjudna gäster Karin Lindroos och Alain Topor. Ämnet för kvällen var "Att var en person eller en diagnos"- en återhätmtning från psykisk ohälsa. Se vidare under "Nyheter och referat"!

Styrelse 2016: Kajsa Andersson, Gun-Lis Angsell, Manne och Monica Bäckström, Gertrud Eriksson, Eva Britt Lönnback, Göran Månsson och Anette Manoti.

Arbetsgrupp: Charlotte Lundberg, Helene Nellvik, Eva Britt Lönnback, Claudette Skilving och Francesca Östberg. Arbetsgruppen förbereder och arrangerar sociala salonger i Maivors anda. Se under "Nytt från Salongen".

Protokoll från årsmötet 2016 (klicka på texten)

Verksamhetsberättelse 2015 för Maivors Sociala Salong - ett fristående ideellt sällskap 

Styrelse 

Styrelsen har under 2015 bestått av: 

Gun-Lis Angsell ordförande, Monica Bäckström sekreterare/kassör, övriga ledamöter Kajsa Andersson, Manne Bäckström, Gertrud Eriksson, Eva Britt Lönnback Yilma, Göran Månsson och Magnus Waller. 

Årsmöte 

Årsmötet hölls den 7 maj i Fountain House lokaler på Götgatan 38 

Styrelsemöten 

Styrelsen har under året haft fyra styrelsemöten. 

Arbetsgruppen 

Arbetsgruppen har bestått av Eva Britt Lönnback Yilma, Claudette Skilving, Francesca Östberg och Heléne Nellvik och Charlotte Lundberg. Gun-Lis Angsell har varit adjungerad. 

Nytryck av boken 

I början av året lät vi nytrycka 100 ex av boken Ett annat sätt att se i socialt arbete och livet. 

Salonger 

Tre Sociala Salonger har hållits under året. Samtliga i Fountain House lokaler. 

Den första handlade om fosterbarn – Fosterbarn i tid och rum. Johanna Sköld och Ingrid Söderlind beskrev forsterbarnsvårdens utveckling från mitten av 1800 talet till i dag. 

Den andra salongen hölls i samband med årsmötet och var en uppföljning av tidigare Salong om människor som tigger. Kulturgeograf Erik Hansson var inbjuden som inledare. Den tredje salongen, i oktober, hade rubriken Lojal, lydig och tyst, psykologieforskaren Wanja Astvik om styrning och arbetsvillkor i socialtjänsten och om socialsekreterares strategier att hantera sina arbetsvillkor när obalansen mellan resurser och krav är för stor. 

Varje salong har samlat omkring 30 deltagare. 

Inbjudan har gått ut till i första hand de som är medlemmar i Maivors Sociala Salong men också till personer som förväntats ha intresse för sociala frågor i Maivors anda. 

Medlemmar 

Sällskapet hade vi årets utgång 105 medlemmar, en ökning med 25 medlemmar sedan föregående årsskifte. Nya medlemmar kommer till framförallt genom intresset för salongerna. 

Medlem i Sällskapet kan den bli, som vill verka för att behålla och utveckla socialt arbete baserat på relationer, respekt och uppriktigt intresse för dem man möter. Medlemsavgiften har under året varit 100 kr. Boken ”Ett annat sätt att se” ingår i medlemsavgiften. 

Ekonomi 

Intäkter:gåvor/medlemsavgifter 2980 kronor Kostnader:föreläsararvode/reseersättning, hemsidan, boken, gåvor, bankostnader 6192 kronor 

Resultat: Underskott 3212 kronor 

Hemsida På sällskapets hemsida ”Maivors Sociala Salong” finns information om vad som pågår 

Adress www.maivorssalong.se. Sällskapet har även en facebooksida. 

Övrigt : Sällskapet har skänkt 500 kr till föreningen ”Hjärta till hjärta” och 1000 kr till stiftelsen Fountain House. 

För styrelsen i april 2016 

Gun-Lis Angsell, ordförande, Monica Bäckström, kassör 

Ledamöter: Kajsa Andersson,  Gertrud Eriksson, Manne Bäckström, Eva Britt Lönnback Yilma, Göran Månsson, Magnus Waller 1

info@maivorssalong.se© Manne Bäckström 2013