Nyheter/referat

              Salong nr 15 11/12 2017

Synpunkter med anledning av översynen av Socialtjänstlagen (med utgångspunkt från en temakväll i december 2017 anordnad av Föreningen Maivors Sociala Salong med deltagare med olika slags anknytning till socialtjänsten)

Regeringens utredningsdirektiv är kritiska när det gäller socialtjänstens utveckling. Man konstaterar att mycket av resurserna idag läggs på ärendestyrd myndighetsutövning och att strukturellt förebyggande arbete fått stå tillbaka. Översynen ska därför leda till ”förslag som främjar långsiktigt strukturellt förebyggande arbete och bidrar till hållbarhet samt minskar behovet av individuella insatser”. Det är bra.

Med tanke på att socialtjänsten, enligt direktiven, ska präglas av helhetssyn finner vi det märkligt att man undantar ekonomiskt bistånd som är en av socialtjänstens största verksamheter vad gäller arbetstid, kostnader och antalet kontakter med allmänheten. Även den personal- och kostnadsmässigt kanske allra största verksamheten inom socialtjänsten, äldreomsorgen, nämns knappt i direktiven.

Socialutredningen - det omfattande förarbetet till SoL - var tydlig med att erfarenheter visat att enbart individuella insatser är otillräckligt när det gäller mer omfattande sociala problem. Idag är detta mer aktuellt än någonsin i våra s k utanförskapsområden. Man kommer ingen vart i dessa områden med enbart ärendestyrd myndighetsutövning, då problemen ofta är mer generella än individuella.

Socialutredningen menade att socialtjänsten måste arbeta med en helhetssyn parallellt på tre nivåer:

 Individinsatser

 Gruppinriktade insatser generellt för hela grupper med särskilda behov, t ex ensamstående föräldrar, ungdomar, arbetslösa, nyanlända osv

 Strukturella insatser för hela lokalsamhället i samarbete med andra lokala aktörer, t ex fastighetsägare, föreningar, kyrkor, skolor, näringsliv, polis, sjukvård, samhällsplanering osv

Så har dock socialtjänsten inte utvecklats

- trots att insikten har funnits i decennier

  • trots att SoL inte lägger något hinder för ett sådant arbetssätt, tvärtom
  • trots att man på de få ställen där man arbetat på detta sätt ofta uppnått positiva resultat
  • trots att en helhetssyn gör att arbetet ofta upplevs mer meningsfullt och därmed bidrar till en bättre arbetsmiljö

Varför har socialtjänsten utvecklats åt motsatt håll? Som konstateras i direktiven har det skett en allt tydligare begränsning till ärendestyrd myndighetsutövning, parallellt med en byråkratisering vilken tagit en allt större del av resurserna i anspråk. Också inom den ärendestyrda myndighetsutövningen går alltför mycket tid till administrativa uppgifter. T ex konstaterar Cecilia Grefve att endast två procent av arbetstiden ägnas åt kontakt med barnen i de sociala barnavårdsutredningarna.

Det finns flera förklaringar till den här utvecklingen. En är managementideologier av typ NPM (New Public Management) som driver fram ett överdrivet dokumenterande, blanketter, kontrollerande, mätande, ständigt redovisande osv, vilket leder till kontorisering och byråkratisering av det sociala arbetet. Resurskrävande är också att socialtjänsten i allt större utsträckning upphandlar tjänster och insatser på en marknad i stället för att utföra dem själv. Detta urholkar erfarenhet och kompetens hos socialarbetarna.

Intressant är att Socialutredningen inte tänkte sig något generellt formellt utrednings- och dokumentationskrav, just för att man befarade att det skulle medföra en byråkratisering av socialtjänsten och fjärma den från det viktigaste, frivilliga stödinsatser i samarbete med människor. De formella kraven skulle begränsas till utredningar oavsett den enskildes samtycke, tvångsinsatser och insatser som medför betydande kostnader.

Generella förebyggande insatser till grupper med särskilda behov, t ex trygghetslarm till alla gamla över en viss ålder, har stoppats av tillsynsmyndigheter som i stället krävt en omständlig och kostsam individuell hantering enligt SoL 11:1 och 4:1.

Det måste klargöras i lagstiftningen att SoL 11:1 och 4:1 inte får förhindra generella förebyggande insatser till grupper med särskilda behov.

Förebyggande barnhälsovård (BVC/MVC) finns över hela landet utan några direkta lagkrav. HSL är faktiskt mindre tydlig än SoL när det gäller krav på förebyggande arbete. I stället styrs verksamheten av ett basprogram som är starkt förankrat hos professionen med bl a en rikshandbok. Verksamheten betraktar basprogrammet som ”lag” vilket gör att likartad förebyggande verksamhet finns över hela landet.

Rinkebymodellen är exempel på förebyggande arbete där hembesök görs av barnhälsovård och socialtjänst tillsammans hos nyblivna föräldrar, vilket resulterat i att fler vaccineras, fler börjar förskolan och tilliten till samhället ökar. Göteborg ska ta efter modellen.

Socialtjänstens förebyggande insatser för barn skulle kunna kopplas till barnhälsovårdens basprogram. Med detta som utgångspunkt kan man utveckla familjecentraler och liknande, dvs öppna verksamheter dit föräldrar kan vända sig i alla frågor som rör barns hälsa och sociala utveckling. Motsvarande verksamheter skulle kunna utvecklas för äldre barn och ungdomar, kanske med ungdomsmottagningarna som bas.

Skolan har på många sätt visat sig vara en mycket kraftfull förebyggande insats, både historiskt och internationellt. Forskning har visat att om man ser till att barn klarar grundskolan har man förebyggt åtskilliga framtida sociala problem, fattigdom, missbruk, arbetslöshet, kriminalitet m m.

Dessvärre tycks utvecklingen när det gäller skolan ha gått mot en allt mer segregerad skola och bristfälligt fungerande skolor där de allra bäst behövs. Man har på sina håll t o m svårt att upprätthålla skolobligatoriet och åtskilliga barn som verkligen behöver skolan uteblir och fullföljer den inte. Detta trots att säkert 90 % av föräldrarna, även i våra mest utsatta områden, inget hellre vill än att skolan ska fungera bra och att deras barn fullföljer den.

Man kan inte överskatta vikten av skolsocialt arbete och att skolan inklusive förskolan kan ha en mycket betydelsefull roll i det förebyggande arbetet. Här finns eldsjälsprojekt som gått upp i rök, med socialarbetare som arbetat i skolorna tillsammans med barn, deras familj och lärare för att förhindra att det går så långt som till anmälan och utredning (t ex Hässelbymodellen).

Föräldrarna är en stor resurs som utnyttjas dåligt. Det finns bra evidensbaserade metoder för att engagera och organisera föräldrarna runt en klass och runt en skola. En enkel åtgärd är organiserade föräldravandringar som gör att föräldrar lär känna varandra och ökar vuxennärvaron utomhus. Föräldrar som så behöver måste få stöd i att vara föräldrar, att sätta gränser, vara förebilder. Föräldrautbildningsgrupper har varit mycket uppskattade där man haft sådana.

Det är nödvändigt med en rejäl uppryckning av det förebyggande samarbetet mellan skola, socialtjänst, föräldrar, polis, skolhälsovård, ungdomsidrott, kulturskola, föreningsliv m fl. Två aktuella rapporter, Barnets och ungdomens reform av Cecilia Grefve och Orten bortom våldet av Eva Lundmark Nilsson & Ingvar Nilsson belyser de negativa konsekvenserna av ”stuprörstänkandet” dvs överdriven specialisering och avgränsning på bekostnad av överblick och helhetssyn. Detta måste bort. Det kan ske genom skärpt lagstiftning på området och basprogram liknande det inom barnhälsovården.

Missbruk/psykiska problem är stora problem i alla åldrar. Det viktiga för socialtjänsten är kanske inte att vara expert på missbruk/psykiska problem, utan att erbjuda trygga och drogfria aktiviteter, träffpunkter, gruppverksamheter och stöd. En förebyggande verksamhet typ EMMA i Hökarängen kan serva ett hundratal klienter till samma kostnad som ett enda kostsamt individärende. Också på det här området är det av största vikt att myndigheter och organisationer samverkar.

Även när det gäller förebyggande och stödjande insatser när det gäller missbruk och psykiska problem måste lagstiftningen skärpas, vara tydlig och tvingande.

Eldsjälarnas betydelse är alldeles för stor när det gäller förebyggande insatser. Här och där görs fantastiska insatser, nästan alltid beroende av någon eller några drivande entusiaster bland personal, politiker eller allmänhet. Finns inte dessa entusiaster så finns knappast det förebyggande arbetet. Så kan vi inte ha det. Genom lagskärpningar, genom professionella basprogram och genom obligatorisk utbildning måste vi få en situation där förebyggande arbete inte är avhängigt ”eldsjälar” i tidsbegränsade projekt.

Förebyggande insatser ska inte vara frivilligt för socialtjänsten och kommunerna. Det krävs betydligt skarpare skrivningar i lagtexten om skyldigheten att arbeta med olika slags förebyggande verksamhet.

Det är naturligtvis inte bara socialtjänstens ansvar att förebygga sociala problem, men socialtjänsten behöver för den skull inte vara sämre än t ex barnhälsovården. För att återfå allmänhetens och politikernas förtroende och vilja att satsa på socialtjänsten är det nödvändigt att komma ur den uppgivenhet som idag kan upplevas inom socialtjänsten och återkomma till det engagemang som låg bakom tillblivelsen av Socialtjänstlagen. Vi hoppas att översynen kan leda till en socialpolitisk debatt som rör frågor om sociallagstiftningens och det sociala arbetets betydelse.

_________________________________________________________________________________

Se ref. ovan!

Hur kan det förebyggande arbetet förstärkas i Socialtjänstlagen? Salong nr 15 genomförd den 11 decmber 2017

Regeringen har beslutat om en översyn av Socialtjänstlagen (SoL). Margareta Winberg har utsetts till utredare. I direktiven är man kritisk till att mycket av socialtjänstens kraft har lagts på den ärendestyrda myndighetsutövningen, vilket inneburit att det förebyggande arbetet har fått stå tillbaka.

Översynen ska leda till

”förslag som främjar långsiktigt strukturellt förebyggande arbete och bidrar till hållbarhet samt minskar behovet av individuella insatser”.

Hur kan detta åstadkommas? Vilka lagändringar krävs?

Detta kommer vi behandla på en eller möjligen två seminarier där vi gruppvis diskuterar olika frågeställningar. Vi kommer dokumentera vad varje grupp kommer fram till, sammanställa och överlämna till utredningen. Vi har även bjudit in Margareta Winberg att närvara vid något tillfälle.

Seminarierna sker i samarbete med tidskriften Socialpolitik.

Regeringens direktiv finns på länken http://www.regeringen.se/4967a5/contentassets/bf9cbc5e0ab4459b96e770cfae0b82a3/oversyn-av-socialtjanstlagen.pdf

Salong nr 14 - 23 oktober 2017

Kunskapsbehov inom socialtjänsten om våld mot barn 23 oktober 2017

Referat: Helene Nellvik

Ingrid Åkerman, dagens presentatör, är socionom och har arbetat inom social barnavård under hela sitt yrkesverksamma liv. Huvudsakligen med familjerätt, men också med sexuell exploatering av barn och barn utsatta för människohandel. Ingrid inledde med att berätta om Barnafrid, ett nationellt kunskapscentrum om våld och andra övergrepp mot barn. Syftet med Barnafrid är att identifiera kunskapsbehov, sammanställa och sprida aktuell kunskap och bilda professionella nätverk. Detta sker bl. a. via landets Barnahus, barnskyddsteam, behandlarnätverk/BUP och socialtjänsten.

Under 2016 skickade Barnafrid ut en enkät till landets kommuner till de på socialtjänsten som arbetar med utsatta barn för att undersöka deras behov av kunskap, samt för att få synpunkter på hur ett socialtjänstnätverk skulle kunna utformas. Bakgrunden till studien var att socionomutbildningen numera är generell, vilket innebär att barn i utsatta situationer kan komma att möta unga, oerfarna och för uppdraget inte specifikt utbildade handläggare.

Av landets 290 kommuner fick man svar från 100 (35%), totalt deltog 407 personer. Av dessa hade 45% arbetat mindre än 5 år med utsatta barn och de flesta av dessa mindre än 2 år. Ungefär hälften svarade att de har den kunskap som krävs, men bara ett fåtal (11) var helt nöjda. Behovet av kunskap är som väntat större i mindre kommuner och bland de som arbetat kort tid inom socialtjänsten. Det som efterlystes var enkla manualer och lättillgänglig information för akuta situationer, fördjupningsutbildning/workshops i eller nära hemkommunen samt tillgång till stödtelefon och enskild konsultation. Mindre efterfrågat var webbutbildningar, appar och frågelådor. Socialtjänstnätverk på regional nivå efterfrågades av 82% och gärna tvärdisciplinära nätverk tyckte hälften.

Av studiens frisvar framkom även att det inte alltid är kunskapen som saknas. Överbelastning i arbetet gör att barn inte får handläggning inom rimlig tid. Bristen på kontinuitet och personal hos socialtjänsten som medför beroende av stafettsocionomer är ett stort bekymmer, liksom polisens långa handläggningstider och svårigheten att kunna placera ett barn när det verkligen behövs.

Ingrid avslutade med att visa ett exempel från en kommun som lyckats bryta den onda spiralen genom att skapa en organisation där varje handläggare i barn- och unga grupperna ansvarar för bedömning, utredning, verkställighet och uppföljning av beslutade insatser i öppenvårds- och placeringsärenden tillsammans med specialistsocionomer som ger ärendestöd. De har även infört introduktionsutbildning för alla nyanställda, kompetenstrappa med vidareutbildning och adekvat löneutveckling. Förändringen som uppnåtts består i ökad kontinuitet i arbetet med barnen och deras familjer samt en stabilare arbetsgrupp som inte längre är beroende av stafettsocionomer.

Samtalet som följde efter Ingrids presentation var livligt, med högt i tak, där olika åsikter ställdes mot varandra i en konstruktiv dialog, helt i Maivors "salongsanda".

Några axplock ur samtalet :

  • Barnperspektivet - Familjeperspektivet. Varför ställs de hela tiden mot varandra?
  • Förebyggande arbete och öppenvård - Utredning, biståndsbedömning och

placeringsinsatser. Hur ska socialtjänstens arbetsformer se ut?

• Helhetssyn, arbeta med hela familjens problematik - Specialisering, i kombination med tvärprofessionella insatser.

• Var det bättre förr? Vi hade mer helhetssyn, men mindre kunskap.

• Det var inte bättre förr! Vi har mer kunskap nu, bättre utbildning och tillgång till forskning.

Forskar man på det socialtjänsten behöver då, eller på det man får forskningsbidrag till?

•  Socialtjänsten styrs av rädslan för att göra fel. Manualer för allt?

•  NPM i socialtjänsten. Ökad administration tar tid från "kärnverksamheten".

• Vad betyder översynen av Socialtjänstlagen för dagens frågor? Hur rimmar det med

införande av Barnkonventionen som lag?

Arbetsgruppen för Maivos Sociala Salong: Heléne Nellvik 

Salong nr 13 - 22/5 2017

Från social oro till mobilisering av civilsamhället 22 maj 2017

Anette Manoti är samordnare för frågor om kultur, civilsamhälle och demokratiutveckling i Skärholmens stadsdelsförvaltning. Hon berättade pedagogiskt och inlevelsefullt om ett arbetssätt som stärker invånarnas tilltro till myndigheter och institutioner.

Anette inledde med att knyta an till befintlig forskning och gav flera talande exempel som visade hur utvecklingen med växande inkomst- och hälsoklyftor medför att många stadsdelar och städer glider isär och riskerar att utvecklas till slagfält för sociala konflikter; Paris (2005), Aten (2008), London (2011), Stockholm (2013). I spåren av en nedmonterad välfärd med införande av arbetslinjen, minskad a-kassa, utförsäkringar och minskade resurser för fritidsaktiviteter ökar brottsligheten och gatuvåldet. Det spända läget i Husby med en dödskjutning ledde till stor social oro med bilbränder och stenkastning mot polisen. Polisen svarade med att mobilisera vilket gjorde att våldet eskalerade och myndigheter blev utsatta.

Anette berättade med bakgrund av detta om sina erfarenheter om de händelser i Skärholmen under våren 2013 där högerextrema grupper utifrån mobiliserade medborgargarden med uppgift att som det uttrycktes ”återta berörda områden till svenskarna”. Det skarpa läge som delar av stadsdelen redan befann sig i förstärktes ytterligare.

Genom att samordna och mobilisera "de goda krafterna" i form av "möjliggörare" med egna nätverk i föreningar och samfund lyckades man tillsammans finna en kreativitet i den sociala oron som de boende i området tillsammans med polis och stadsdelsförvaltning kunde identifiera och utnyttja. De nätverksmöten, den dialog och det samarbete mellan befolkningen och myndigheterna som växte fram för att försvara det som ansågs viktigt bidrog också till att förändra de värderingar och normer som från början hade utgjort en stor anledning till den sociala oron. Civilsamhällets delaktighet i det gemensamt förebyggande arbetet skapade en viktig grund för att förstärka den sociala tilliten till varandra och till myndigheterna.

Slutsatser under den efterföljande diskussionen:

  • Tilltron till samhället och myndigheterna stärks genom uppsökande arbete och personliga möten.
  • Det är en särskild positiv kraft i att civilsamhället kan påverka, förändra och förbättra sitt område.
  • De flesta vill vara delaktiga, aktiva och bryr sig om sitt närområde.
  • Grupper måste mötas för att kunna bygga en ”vi-känsla” men det sker inte av sig

självt, man umgås ofta bara i sin egen grupp, sin egen förening, sitt samfund.

• Vid extraordinära händelser/krissituationer är det oerhört betydelsefullt att ha goda relationer med civilsamhället och starka nätberk. Vid olika typer av social oro ger det möjligheter att tillsammans mobilisera goda krafter.

• Oväntade situationer kräver både kreativitet och mod att pröva nya sätt att föra dialog.

Anette säger: "Vi är vana vid att fattiga ska skämmas. Men det är en sådan kraft i det här området, ett sådant samarbete!"
Läs mera av Anette Manoti i "Att demokratisera demokratin" som kan laddas ner från SKL:s webbshop.

Arbetsgruppen för Maivors Sociala Salong: Heléne Nellvik


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Salong nr 12 - 13/3 2017

Socialjouren - socialtjänstens sista utpost

Eva Britt hälsade välkommen och presenterade idén bakom Salongerna.

Claudette välkomnade Annette Bäckström och inledde med en kort tillbakablick på utvecklingen de senaste 40 åren och vad den betytt för hur socialtjänsten organiserat sitt arbete. Samhället förändras kontinuerligt och socialtjänsten speglar problemen i samhället. Den förändring som sker kan ses som utveckling, men kan också vara en tillbakagång. På 70- talet hade Sverige ambitionen att bygga ett välfärdssamhälle. Begrepp som jämlikhet och social rättvisa hyllades. På 80-talet var ett viktigt ledord samverkan. På 90-talet introducerades begreppet valfrihet och idag står integration och invandring på dagordningen. 

Hur ett samhälle hanterar de problem som finns speglar samhällsinstitutionernas förmåga, styrka och resurser. Idag råder kraftmätning mellan marknad, politik och civilsamhälle. Politiken överlämnat ett allt större handlingsutrymme till marknaden. Bostadspolitiken är ett bra exempel. Vi har en omfattande bostadsbrist samtidigt som man kan köpa sig en bostad på fem minuter om man har pengar. Frivilligorganisationer, kyrkor och ideella rörelser växer, vilket kan tolkas olika, antingen som en utveckling eller en tillbakagång. I kvällens tema, Socialjouren, speglar vi samhället genom de problem och uppgifter som jouren möter.

Anette, har jobbat i socialtjänsten sedan mitten av 1980-talet och varit chef för Socialjouren i Stockholm Nordväst från början av 2000-talet fram till 2016. Hon jobbar nu som extra resurs på jouren. 

Socialjouren Nordväst

Verksamheten omfattar åtta kommuner och är geografiskt placerad i Sollentuna. På varje jourpass jobbar tre personer. Man har öppet från klockan 14 00 till 02 00. Därefter har personalen beredskap i hemmet fram till morgonen. Antalet ärenden som kommer in under ett dygn varierar, dagen före Salongen, den 12 mars, var de 29. Ärendenas art har förändrats genom åren. På 80-talet larmades ofta om lägenhetsbråk, missbruk och våld i hemmen. Jourens uppgift var ofta att rycka ut och ta hand om barn. Jouren har alltid mött hemlöshet, men hemlösheten har ökat och ändat karaktär. Tidigare var de hemlösa ofta män med missbruksproblem. I dag möter jouren ofta hemlösa barnfamiljer. Många är flyktingar som när de får permanent uppehållstillstånd, får lämna sitt dittillsvarande boende och blir anvisade en kommun, till vilken de av olika skäl inte vill flytta. Hotell, vandrarhem och i vissa fall härbärgen blir tillfälliga lösningar. Nordvästkommunerna har inga egna härbärgen, om man placerar på härbärgen i Stockholms stad får man betala fullt pris som är i nivå med vad en natt på hotell kostar.

År 2015 hade jouren kontakt med 800 så kallade ankomstbarn, 2016 hade antalet minskat till 355 och hittills i år har 35 kommit. 2015 rådde kaos då så många kom och det inte fanns någon beredskap i anvisningskommunerna. Jouren har adresser till och kontakt med ett antal familjer som erbjuder tillfälliga boenden. Platserna är ofta fullbelagda. Det är inte ovanligt att ungdomarna blir kvar, trots att det är fråga om jourhem. Alla är inte seriösa, utan öppnar sina dörrar för den ekonomiska ersättning de får. 

Socialjouren tar också emot anmälningar om barnmisshandel, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och hot. Hedersrelaterat våld och förtryck ökar.

På fråga till Anette om hur hon ser på framtiden svarar hon, risk för ökat hedersrealterat våld, fler barnäktenskap och brist på bra placeringar för ensamkommande ungdomar. Det finns också en stor risk för att många ungdomar som får avslag på ansökan om upphållstillstånd går under jorden, med ökad kriminalitet och prostitution som följd. 

Arbete i Maivors anda

Anette menar, och vi andra får också intrycket, att Socialjouren är en viktig instans för människor i nöd och dessutom en bra arbetsplats. Den stora personalomsättning som råder inom socialtjänsten finns inte på Socialjouren. Man har inte drabbats av blankett- kontroll- och dokumentationshysteri. Klienterna och deras problem och behov står alltid i centrum. Det händer att personalen bryter mot gällande regler om detta gagnar klienten. Klienterna är ofta nöjda, de blir lyssnade till och känner att den de möter gör allt hen kan för att hjälpa.

Önskan för framtiden

Vi ställde också frågan om vad Anette har för önskan för framtiden. Svaret var; fler socialjourer, en bättre fungerande socialtjänst, att socialarbetarna ska få bättre administrativt stöd och möjlighet att fokusera på socialt arbete i stället för på formalia. Hon menar också att socialtjänsten behöver kontinuitet och närvarande chefer. Kontinuiteten brister på grund av stora personalsomsättningar och att man under de senaste åren gått mot att allt högre grad ersätta fast anställda med konsulter.

Samhället måste också utveckla fungerande ansvarsfördelning mellan myndigheter. I dag går tid och energi åt till att försöka föra över ansvar till någon annan. Ett exempel är de svårigheter man ser på jouren att hitta någon som tar ansvar för ungdomar med psykiska eller neuropsykiatriska problem.

Har något blivit bättre, undrade vi.

Ja, det finns mycket mer kunskap i dag, framförallt när det gäller barn, man talar med barn, vilket man inte gjorde på 1980-talet.

Diskussionen var livlig och engagerad. Vi var överens om att många av de sociala problem som jouren och socialtjänsten möter har strukturella orsaker. Bättre tillgång för alla till bostäder, arbete och vårdresurser är en gemensam önskan.

Gun-Lis Angsell

---------------------------------------------------------------

Salong nr 11 - 14/11 2016

"På barns uppdrag" om Barnrättsbyrån och barns utsatthet  ägde rum den 14 november 2016

På Barnrättsbyrån är dörrarna öppna för barn och ungdomar som hamnat i utsatta situationer, fallit mellan stolarna eller gått vilse i myndighetsdjungeln. Det kan vara unga som utsatts för övergrepp, är omhändertagna, lever på gatan, är asylsökande eller fått avslag på sin asylansökan. Eller som upplever sig maktlösa, orättvist behandlade, inte sedda eller inte lyssnade till.

Byrån jobbar på barnens updrag, med frågor som rör deras rättigheter och med opinionsarbete, för att göra barns röster hörda i politiken och samhällsdebatten.
Under våren publicerades rapporten "De oönskade", om med marockanska ungdomar i Sverige och vad som händer när de inte får stanna här och inte är välkomna i sitt hemland.
Generalsekreterare Elin Wernqvist berättade om Barnrättsbyrån och de barn och ungdomar byrån möter och vi reflekterar över och diskuterar samhällets syn på barn och deras rättigheter, hur den kan bli bättre och vilken roll ideella organisationer har och ska ha i den sociala barn- och ungdomsvården. 

För mer information om barnrättsbyrån [www.barnrattsbyran.se]

Arbetsgruppen/Gun-Lis Angsell, Eva Britt Lönnback Yilma, Claudette Skilving, Francesca Östberg, Heléne Nellvik, Charlotte Lundberg

--------------------------------------------------------------

Salong nr 10 - 15/9 2016

Sammanfattning från Salong nr 10 – Heléne Nellvik

(klicka på texten ovan för sammanfattningen!)

"Skarpnäckslyftet" - socialt arbete på alla nivåer."

    Lars-Gunnar Winsa, avd.chef, Leif Bergström, proj.ledare och Amir Farihadi,    samordnare, från Skarpnäcks stadsdelsförvaltning berättade om denna spännande ”resa”.

------------------------------------------------------------------------

Salong nr 9 - 16/5 2016

Sammanfattning från salong nr 9 - Heléne Nellvik

 (klicka på texten ovan för sammanfattningen!)

"Att vara en person eller en diagnos - en återhämtning från psykisk ohälsa" 

------------------------------------------------------------------------------------- Inbjudna till salong nr 9 var

Karin Lindroos med en masteruppsats om Vägen till återhämtning och Alain Topor som är psykolog och forskare inom området psykisk ohälsa.

Karin är socionom och handledare på Fountain House Stockholm. Hon har undersökt vad medlemmar vid fontänhuset beskriver som viktigt för sin återhämtning och för återgång till arbetslivet. Här finns intressant kunskap för alla som jobbar med eller intresserade av vad som hjälper. Alain har varit hennes handledare.

Alain är gammal vän till Maivor och var med redan när EMMA startade på 1980-talet. (Dagarna med Emma och Emma, en studie i brott). Han är nu verksam på Institutionen för socialt arbete vid Stockholms Universitet och har bedrivit omfattande forskning om relationers betydelse för att människor som drabbats av psykisk ohälsa.

Fontänhusen arbetar enligt en internationell modell med psykosocial rehabilitering för personer med psykisk ohälsa. Modellen tillämpas framgångsrikt vid mer än 300 fontänhus spridda över världen.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sammanfattning av nedanstående Salong nr 8

Tema Två representanter för Läkare i världen om sitt konkreta arbete inom den internationella och humanitära organisationen, som arbetar med utsatta människor som behöver hjälp/vård men står utanför försäkringssystemen. 

Plats Fountain House, Götgatan 38, Stockholm 

Kajsa Andersson hälsade välkommen och presenterade föreningen Maivors Salong och Maivors tre motton: att vara snäll, att inge hopp och ha ett forskande öga. Gun-Lis Angsell berättade om Fountain House. 

Därefter introducerade Kajsa kvällens gästtalare: Eliot Wieslander, generalsekretare i Läkare i Världen samt Kerstin Rhodin, psykoterapeut med bakgrund bland annat inom Stockholms socialtjänst och nu aktivist i Läkare i Världen Stockholm. 

Eliot berättade om hur Läkare i Världen (LiV) startades 1980 av Bernard Kouchner, som även varit med och grundat Läkare utan Gränser. Den organisationen lämnade han eftersom de valt att inte vittna, ta politisk ställning. 

LiV:s tre principer: 

Hjälpa: Hjälper med socialt stöd och rådgivning angående rättigheter och möjligheter för marginaliserade grupper. Vårda: Ger vård till dem som av någon anledning inte har tillgång till hälso- och sjukvård. Vittna: Vittnar om hinder till hälso- och sjukvården och brott mot de mänskliga rättigheterna. 

Läkare i Världen startades i Sverige 1991. Den medicinska kliniken har funnits i Stockholm sedan 1995 och erbjuder kostnadsfri vård och psykosocialt stöd till marginaliserade människor i Sverige samt juridisk rådgivning i asyl- och migrationsfrågor. LiV är partipolitiskt och religiöst obunden och har som utgångspunkt att tillgång till bästa möjliga hälsa är en mänsklig rättighet. De vittnar om utsatta människors situation i syfte att skapa opinion hos beslutsfattare och allmänhet. LiV har t ex påbörjat ett samarbete om EU-migranters barn med UNICEF, som har jurister som kan lobba. 

LiV har fem anställda, men alla läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, jurister, tolkar och psykologer arbetar ideellt. Varje år hjälper LiV 1 000 – 2 000 utsatta människor med medicinsk vård, psykosocialt stöd och juridisk rådgivning. De två klinikerna i Stockholm (medicinsk och psykosocial/juridisk) är öppna en kväll i veckan (onsdagar) med vardera ca tio volontärer (inklusive tolkar). 

Numera finns också ett mobilt team som på vardagkvällar åker ut till olika boenden, främst de som inte har egen sjukstuga och bosättningar för EU-migranter. Teamet erbjuder enklare vård, omläggningar och kanske samtal men framför allt information. 

LiV finansieras via ett litet föreningsbidrag från landstinget, gåvor och donationer (bl a tandläkarutrustning från Västafrika!) samt medlemsavgifter.  

Från början utgjordes den stora gruppen av papperslösa, men denna grupp har minskat sedan de 2013 fick rätt till sjukvård i Sverige (LiV har varit drivande för denna förändring). Nu är det främst EU-migranter och tredjelandsmedborgare som kommer till LiV. 

Det finns i Sverige ca 4 000 EU-medborgare från främst Rumänien, Bulgarien och Ungern. Vanliga sjukdomar är t ex urinvägsinfektion, lunginflammation, förfrusna fötter. Ungefär en gång i veckan kommer personer med svåra skador efter att ha blivit svårt misshandlade av förbipasserande. 

Denna grupp är diskriminerad i sina hemländer, nekas ofta både medborgarskap och EU-kort (som ger rätt till subventionerad vård inom EU). Så även om de inte nekas akut vård inom sjukvården kan de inte betala den fulla kostnaden för vård. 

Stockholms Smittskydd uppskattar att LiV upptäcker såväl TBC som HIV. 

Eliot tog upp ett par svåra frågor med anknytning till socialtjänsten – hur förhålla sig till 

- unga mammor, kanske inte ens 14 år? LiV har gjort Orosanmälan till socialtjänsten, som inte ens tog emot den. Eliot menade att ett möjligt förhållningssätt är att 1) agera som om det vore en ”vanlig” svensk tjej, 2) Kanske ta kontakt med socialtjänsten i Rumänien och 3) Göra Orosanmälan. - en 17-årig gift kvinna som söker för blödningar, som visar sig bero på makens våldtäkt? Många svåra situationer/frågor att ta ställning till… 

Elitot menar att Genevekonventionen är skriven av män för män, vilket gör att det är särskilt svårt för kvinnor att få asyl, flyktingdefinitionen passar inte in på kvinnors situation. Hon läste ett hårresande exempel ur rapporten Dom har tagit mitt liv men inte dödat mig. Rapport om våldtagna, rättslösa och chanslösa kvinnor som fått avslag på ansökan om asyl och skydd i Sverige (Etikkkommissionen i Sverige, som fått underlaget från LiV). Migrationsverket bedömde att en kvinnas tillfrisknande var uteslutet om hon tvingades återvända, att risken för självmord var avsevärd samt att hennes tillstånd riskerade att bli kroniskt. Därefter anger Migrationsverket att det inte föreligger några hinder för utvisning… 

Eliot avslutade dock med att det trots allt finns en hel del som inger hopp. På en Hatare går 100 Hjälpare. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Och även om man inte konkret kan hjälpa kan man se människan och visa respekt. 

Kerstin har jobbat inom LiV:s psykosociala team i tre år. Hon berättade om ett konkret fall, som gällde Hadija, 2 år och 4 månader, som tillhör en utsatt minoritet i Kirgizistan. Bland annat fick hon avslag på nödersättning, vilket hon hade rätt till. Hennes exempel visade hur enormt svårt det kan vara att ta sig fram för att se till att dessa utsatta människor får den hjälp de har rätt till och hur ofta myndigheter faktiskt inte följer de lagar som gäller, än mindre visar förmåga till flexibilitet. Socialtjänsten verkar enligt Kerstin ofta ta på sig Migrationsverkets uppgift istället för att se varje människas/barns behov enligt socialtjänstlagen. Ofta är det de ideella krafterna som träder in. 

”Välfärdssamhället har blivit Välgörenhetssamhället.” 

Därefter introducerade Eva-Britt Lönnback det efterföljande samtalet. Mycket handlade av naturliga skäl om förhållandet till socialtjänsten. Några axplock: 

- Socialtjänstens riktlinjer är till för att underlätta, inte försvåra. - Hur ser socialtjänsten på Vistelsebegreppet egentligen? - Socialtjänsten behöver ta till sig att de är skyldiga att ge nödersättning.


- Socialtjänsten ska följa socialtjänstlagen, inte ta över Migrationsverkets uppgift. Socialtjänstens uppgift är inte att ta ställning till uppehållsrätt. Bedöm t ex varje barn som ett barn. 

Avslutningsvis läste Francesca Östberg några passande rader ur boken Ett annat sätt att se I socialt arbete Och i livet… (en bok med en intervju med Maivor själv) 

Som tack fick våra gäster varsitt exemplar av denna bok (samt ett bidrag till LiV). 

Lästips för den som vill veta mer 

- Läkare i Världen http://lakareivarlden.se/ 

- Antiziganistiskt nätverk för att bekämpa fördomar och påverka regeringen och EU (som både Eliot och Claudette Skilving är med i) http://eumigranter.se/ 

Vi tackar alla som var där och tack till Fountain House för lokalen, den goda linssoppan och kaffe med paj! 

Arbetsgruppen, Maivors Sociala Salong 

Gun-Lis Angsell, Charlotte Lundberg, Eva-Britt Lönnback, Helena Nellvik, Claudette Skilving, Francesca Östberg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

”Läkare i världen" Salong nr 8  -  22/2 2016

Läkare i världen är en internationell och humanitär organisation som arbetar med utsatta människor. I deras beskrivning av verksamheten betonar de det ideella engagemanget och att alla människor har en grundläggande rätt till sjukvård oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, religion och politisk övertygelse

Två representanter berättade om sitt konkreta arbete med människor som är i behov av hjälp/vård, men som står utanför alla sociala försäkringssystem.

Eliot Wieslander är biträdande generalsekretare i organisationen och arbetar som läkare.

Kerstin Rhodin är psykoterapeut och arbetar som aktivist i Stockholm.

Vår förhoppning är att kvällen bidrog till ökad kunskap om de möjligheter och hinder som finns i Läkare i världens arbete med utsatta.

 Fontänhusets medlemmar serverades förtäring, till självkostnadspris från kl 17.30 

Arbetsgruppen / Gun-Lis Angsell, Eva Britt Lönnback Yilma, Kajsa Andersson, Claudette Skilving, Francesca Östberg, Heléne Nellvik, Charlotte Lundberg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sammanfattning från salong nr 7 av Heléne Nellvik

"Lojal, lydig och tyst"

Om nya styrsystem,decentraliserat ansvar och bristfällig dialog i socialtjänsten

Wanja Astvik

Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola och Psykologiska institutionen, Stockholms universitet


----------------------------------------------------------------------


________________________________________________________________________

Årsmöteprotokoll 2014 den 1 april 2014

_____________________________________________________________________________

Sällskapet har julen 2014 skänkt en penninggåva till "Hjärta till Härta", den organisation som arbetar med och för romer.

____________________________________________________

VERKSAMHETEN EMIL -  VAD HÄNDE SEN…?

Den tredje Sociala Salongen sedan starten 2013

Maivor salong den 1 april 2014

Plats: Emmalokalen i Hökarängen.

Deltagare: 28 personer.   

Tema: Verksamheten EMIL – VAD HÄNDE SEN?

Salongen föregicks av årsmöte. Protokollet kommmer att läggas ut här på hemsidan efter justering.

Gun-Lis hälsade välkommen och presenterade salongsidén, tidigare salonger och rapporterna Ett annat sätt att se och Nytt folk växer upp, några ord om Emil, samt dagens tema. 

EMIL-verksamheten startade i början av 1980-talet och blev föregångare till det som senare blev familjecentraler. Vi ville utröna vad som hänt med dessa och vilka öppna verksamheter med inriktning på barn och familjer som finns i dag. Och utbyta tankar och erfarenheter. 

Efter denna inledning följde god soppa och presentation. Tyvärr antecknade sig inte alla på deltagarlistan.

Sedan presenterade Eva-Britt kvällens program. Särskilt inbjudna var författaren Christian Åkerlund, forskare Eva Nyberg, Marcela Puga från Vårby Familjecentral samt Marie Björnstierna och Ewa Skoglund från Hagalunds familjecenter.

Christian inledde med att läsa en fin dikt han skrivit till minne av Maivor samt ett stycke ur rapporten Nytt folk växer upp som handlar om Emil, en nu nedlagd verksamhet som fanns i Hökarängen.

Marcela som jobbar på Familjecentralen i Vårby berättade att Familjecentralen funnits i tre år, men att man i 15 år arbetat i nära samarbete med MVC, BVC, förskola och socialtjänst. I Vårby Gård bor få föräldrar som är uppvuxna i Sverige. Verksamheten tar emot mödrar som är fattiga, asylsökande och papperslösa, kvinnor och barn med migrationsrelaterade problem och med erfarenhet av krig och förföljelse samt med stora psykosociala behov. I ett område som Vårby Gård passar denna form av förebyggande arbete bra, då tillgänglighet, när det gäller plats, tid och personlig närhet, är avgörande för att nå familjerna. Marcela exemplifierade hur en mammas svårigheter kunnat övervinnas genom det stöd som hon fick av Familjecentralen.

Eva Nyberg, FoU Södertörn, berättade om sin forskning av familjecentraler och redovisade även statistik som bekräftade den bild som Marcela beskrev. Eva menade att många familjer lever i stor fattigdom där allt saknas. Evas erfarenheter var att det sker en parallellprocess mellan de invandrade familjerna och marginalisering av de personalgrupper som arbetar med dem och att man inte värderar den sortens arbete och specialistkompetens längre.

Vi som lyssnade imponerades av det arbete som beskrevs och var fundersamma över att denna typ av verksamhet är så lite uppmärksammad, trots att den kan vara livsavgörande för utsatta familjer. 

Marie Björnstierna och Ewa Skoglund arbetar på Hagalunds familjecenter i Solna. De är pedagoger och var med att starta familjecentret 1993. Centrat var det första i Sverige. Socialtjänsten, BVC, MVC och Öppna förskolan flyttade ihop. Verksamheten väckte stort intresse. Folk vallfärdade till centret från hela landet. Snart startade det familjecentraler/centra från Skåne upp till Norrland. De såg lite olika ut, men mål och visioner hämtades från Hagalund. Begreppet samverkan var centralt. Området Hagalund var invandrartätt med många barnfamiljer. Idag ser det lite annorlunda ut. Området har stabiliserats, familjerna bor kvar och barnen har växt upp. Socialtjänsten, BVC och MVC har flyttat ut och kvar är endast Öppna förskolan där Marie och Ewa arbetar kvar. Hit kommer inte lika många barn från olika delar av världen längre. Under en del av dagen arbetar de på uppdrag av socialtjänsten, framförall med olika gruppverksamheter. Det kan vara grupper av barn till frånskilda föräldrar där det förekommer konflikter, unga mammor, barn till missbrukare och barn som upplevt våld i nära relationer. Att starta grupper kräver tålamod och nära samarbete med socialtjänsten. Ewa och Marie får också uppdrag av socialtjänsten att ha samtal med familjer som behöver stöd. De saknar de verksamheter som flyttat ifrån centret, men tycker att de har ett meningsfullt arbete även idag. Vilket vi alla i salongen kunde hålla med om.

Christian avslutade med att läsa ur sin bok Nytt folk växer upp. Det handlar om vardagliga möten som i all sin enkelhet visar hur viktigt det är för ”professionella” att lyssna in och finnas till hands som människor med egna erfarenheter.

Mötet avslutades, flera anmälde sig som medlemmar. 

Nästa salong blir i början av hösten. Temat ska, enligt förslag från flera som deltog, vara tiggare/EU-migranter och den fattigdom som märks alltmer på våra gator. Vad vet vi? Vad görs? Vad kan göra mer? Arbetsgruppen åtog sig att arrangera denna salong.

I samarbete:

Gun-Lis, Claudette, Eva Britt och Francesca

_________________________________________________________________

Filosofiska rummet repris från maj 2013

Vilken typ av kunskap krävs i de yrken som ska garantera vår välfärd och trygghet. Samtal med Göran Rosenberg, författare, Jonna Bornemark, filosof och Markus Antonsson, stationsbefäl vod Södermalmspolisen. Programmet är en repris från Filosofiska rummet Sveriges Radio P1 maj 2013

Klicka på länken:  http://t.sr.se/JC8oSs

________________________________________________________________________________

Ett annat sätt att se i socialt arbete och i livet

Den andra sociala salongen ägde rum måndagen den 30 september kl 18.00 i  EMMA-Träfflokal

Ni som varit med tidigare vet att salongerna kommit till för att ta tillvara och stärka det Maivor kallade ett annat sätt att se i socialt arbete och i livet.  I korthet, för att kunna hjälpa måste du ha ett uppriktigt intresse för de människor du möter. Du måste vilja den andra väl, ur djupet av ditt hjärta och efter varje möte måste du fråga dig om du släkt eller väckt hopp och vad det var som gjorde detta möjligt. 

Syftet med salongen är att stärka den delen av det sociala och socialpsykiatriska arbetet som betonar vikten av möten och relationer, att inge hopp att vara snäll

Agneta Werner inledde under rubriken

”Bemötandet som en kram? -  Mina erfarenheter från insidan av psykiatrin”

Agneta har tidigare varit  präst i Svenska Kyrkan. Hon har lång egen erfarenhet av den psykiatriska vården. Behandlingshem, kognitiva beteendeterapier och egna utarbetade livsstrategier har alla spelat sin roll i hennes återhämtning. Idag är hon egen företagare, föreläsare och skribent. Attitydambassadör i projektet (H)järnkoll och ett starkt engagemang inom Fountain House Stockholm.

Gun-Lis Angsell, Erik Finne, Eva Britt Lönnback, Claudette Skilving, Francesca Östberg

Läs gärna;

Ett annat sätt att se i socialt arbete Och i livet, Christian Åkerlund och Maivor Gustafsson

FoU Stockholm 2005

Kan laddas ner här: http://maivorssalong.se/maivors_bok-05-2.pdf och  finns att köpa på plats. 

Hjälpande möten i vård och omvärld, Antologi, red Ingemar Ljungqvist och Håkan Jenner

Liber

Rehabilitering och stöd till återhämtning vid psykiska funktionshinder, Antologi, red. Camilla Bogarve, David Ershammar och David Rosenberg. Gothia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den första Sociala salongen  ägde rum den 24 april 2013:

Den första Sociala Salongen gick av stapeln i EMMAs lokal i Hökarängen den 24 april. Ett tjugotal personer anslöt. Vi bjöds på god soppa, bröd, ost, kakor och bullar som EMMA-folket fixat. Fin lokal, varm atmosfär, livliga och engagerade diskussioner vid småborden. Lisa Brydner berättade om EMMA-verksamheten och hur den fungerar i dag.

Temat var Hopp – att inge hopp, vad betyder det och vad  innebär det i dagens sociala arbete. Francesca citerade några stycken ur boken  ”Ett annat sätt att se…” Charlotte läste en fin dikt om kärlek, Erik reflekterade över de förändringar som skett, från förr till nu, i synen på socialt arbete och dess klienter och  berättade om egna erfarenheter av att bli fråntagen och återfå hopp. Päivi berättade om sina. Claudette reflekterade över det mellanrum som dagens socialarbetare verkar i, mellanrummet mellan de strukturer  som är påbjudna genom lagar, riktlinjer, dokumentationssystem och bedömningsinstrument och socialtjänstens klienter. Finns det något utrymme, i mellanrummet,  för att inge hopp?

Diskussionerna var som sagt livliga. Bland annat om hur vi kan stödja dagens sociala arbete och socialarbetare. Ett förslag var att bjuda in, alternativt låta oss bjudas in av nätverket ”Nu bryter vi tystnaden”.

Arbetsgruppen planerar två salonger till hösten och uppmanar alla att inkomma med förslag på teman, inspiratörer etc. Alla tyckte att det kändes bra att vara i EMMAs lokaler och vi hoppas att vi är välkomna igen.

Gun-Lis Angsell

Nedan följer ett tillägg till ovanstående text från Eva Britt Lönnback:

Päivi pratade om att hon hade fått Maivors bok och att hon önskade att hon hade fått den för länge sedan. Maivors sätt att beskriva hopp överensstämde precis med hur Päivi ser att ett möte behöver se ut för att vara verksamt. Päivi har en tanke att om man läser något bra så ska man föra den kunskapen vidare. Därför har hon gett Maivors bok till sin socialsekreterare och sagt att det vore bra om hon läste den och att hon måste lova att skänka den vidare. Det är kriteriet för att få ta emot den – att sprida kunskapen vidare….

__________________________________________________

Arbetsgruppen höll ett öppet möte med Maivors tema "hopp"  onsdagen den 24 april kl 18.00.  Referat från mötet se ovan!

Plats: Lingvägen 161, tunnelbana Hökarängen. Huset "Kryddgården".

Erik Finne, Eva Britt Lönnback, Denise Melin, Claudette Skilving

------------------------------------------------------------------

Under 2013 har styrelsen träffats fyra gånger

Plats:  M. Bäckström, Tjärhovsgatan 6, 5 tr Stockholm

Gun-Lis Angsell, Kajsa Andersson, Monica & Manne Bäckström, Gertrud Eriksson, Eva Britt Lönnback, Göran Månsson, Magnus Waller

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sällskapets stadgar har publicerats på denna sida. Klicka till vänster

Maivors Sociala Salong har den 15 april 2013 registrerats hos Skatteverket som ideell förening med org.nr 802471-6881

______________________________________________________________________

FORSA – Förbundet för forskning i socialt arbete hade sitt årliga symposium i Stockholm den 14-15 mars. 

Vid mötet blev två personer, som lämnat oss under 2012, uppmärksammade – Maivor Gustafsson och Bengt Börjeson.

Det fanns ett bord med information samt Maivors och Christians bok och även några av Bengt Börjesons böcker.

Kenneth Sund talade om Bengt Börjeson och Gun-Lis Angsell talade om Maivors tankar och betydelse.

----------------------------------------------------------------------

Till minne av Erik Finne

Minnesord av Gun-Lis Angsell

Den 13 juli, mitt i den varmaste av somrar, lämnade Erik Finne jordelivet. Mycket oväntat, efter en kort tids sjukdom. Han hade under våren genomgått en lyckad operation, byte av en hjärtklaff och var på väg tillbaka till ett aktivt liv. Då drabbades han av TBE. Sjukdomen kom att få ett förfärande förlopp och ledde inom några veckor till hans död.
Erik var en av Maivors goda vänner. Han var aktiv i Maivors Salong och ingick i den arbetsgrupp som arrangerar Salongens seminarier. Men han var inte bara vän till Maivor utan också till oss andra. Många av oss har känt Erik sedan 1970-talet, som chef, medarbetare, kollega och vän.

Erik var socionom och jobbade många år i Stockholms stad.  FoU var hans sista arbetsplats innan han gick i pension. Därförinnan var han bland annat föreståndare för behandlingshem inom missbruksvården, chef på Behandlingsbyrån och på Socialjouren. Han var också under att antal år fackligt aktiv inom SKTF, Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund.
Som chef visade Erik tidigt på vikten av att samla kunskap både om de grupper som socialarbetarna möter och om vad arbetet består av. Det gjorde han bland annat genom att ge medarbetarna möjlighet till reflexion och till handledning. 
Som medarbetare var han envis, kunnig och outtröttligt fokuserad på sin uppgift. Ofta först på plats varje morgon och inte sällan kvar när vi andra gick hem. Stod upp för både sina åsikter och sin kunskap. Om hemlösheten ökade, enligt den årliga kartläggning som Erik svarade för på Forsknings- och Utvecklingsenheten, var det självklart för honom att låta omvärlden veta detta, utan hänsyn till att ledande politiker sagt att hemlösheten skulle halveras. 
Han var en levande historia i det sociala arbetets utveckling och hans ledstjärna var alltid att stödja och beskriva villkoren för de mest utsatta. Något som inte alltid är så populärt i en förvaltning som avkrävs politisk 
Som vän var Erik trofast, snäll och omtänksam, pålitlig och hjälpsam. Reparerade våra cyklar med samma gedigenhet som han dokumenterade tillvaron genom att fotografera och skapa fotokonst. Han delade generöst med sig av både sina bilder och personligt valda fynd i antikvariat och dylikt. Hans konstintresse var vi flera som fick glädjen att ta del av och vi var en liten grupp som brukade gå på utställningar och prata konst. 


info@maivorssalong.se© Manne Bäckström 2013